Batu/Bata Tahan Api (Fire Brick)

Sort By:

BATA TAHAN API SK 36,38/ High Alumina Brick Lokal (PT. BAT)

Batu Bata Tahan Api SK 36,34,32,30/ Fire Clay Brick, Lokal (PT. BAT)

Bata Api SK - 34, SK - 36,SK - 38,HA -3 / High Alumina Brick, Semen Tahan Api, Castable Tahan Api

ww

High Alumina Corundum Bricks

Acid Resistance Bricks